Asset Publisher Asset Publisher

Charakterystyka Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Oleszyce położone jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiatach:

-        lubaczowskim - większość terenu - gminy: Oleszyce, Stary Dzików, Cieszanów oraz miasto Oleszyce,
-        jarosławskim - niewielki fragment - gmina Wiązownica.
Nadleśnictwo Oleszyce utworzone zostało w 1944 roku, po upaństwowieniu ziemskich własności prywatnych na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 roku. W skład powstałego Nadleśnictwa weszły lasy dużej i średniej własności prywatnej, a w późniejszym czasie, znaczne powierzchnie gruntów rolnych gorszej jakości oraz drobne kompleksy leśne byłej własności prywatnej ludności przesiedlonej z tych terenów do byłego ZSRR i na Ziemie Odzyskane.
Całość gruntów ma uregulowany stan prawny i założone księgi wieczyste.
Nadleśnictwo stanowi jeden obręb leśny - Oleszyce.
 
Ogólna powierzchnia wynosi 11 805 ha.
Powierzchnia zasięgu wynosi 33754,13 ha, z czego 34,73% stanowią grunty Nadleśnictwa.
Grunty Nadleśnictwa stanowią zasadniczo dwa duże oraz kilkanaście mniejszych kompleksów leśnych, rozciągających się na obszarze około 338 km2.
 
Według  regionalizacji przyrodniczo-leśnej Tramplera, lasy Nadleśnictwa leżą w:
Krainie Małopolskie - VI,
Dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich – VI. 11
Mezoregion Płaskowyżu Tarnogrodzkiego - VI.11.c.
 
Teren Nadleśnictwa podlega wpływom klimatu kontynentalnego Europy południowo-wschodniej. Występujące tu zróżnicowania rzeźby terenu mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się klimatu lokalnego.
Okres wegetacji roślin jest jednym z najdłuższych w Polsce i wynosi 210 -220 dni. W okresie wegetacyjnym obszar Nadleśnictwa otrzymuje około 80% rocznej sumy opadów.
W lasach Nadleśnictwa przeważają gleby płowe /30%/, pozostałe to gleby: bielicowe, brunatne, murszowate, rdzawe. Są to gleby żyzne. W składzie gatunkowym dominuje sosna pospolita z tego w strukturze 1 –gatunkowej zajmuje 16%.
Z siedliskowych typów lasu przeważa las świeży /31%/, w następnej kolejności: las     mieszany świeży, bór mieszany, bór mieszany  wilgotny.
Od trzydziestu lat nasze Nadleśnictwo prowadzi dostosowanie składu gatunkowego jedno gatunkowych drzewostanów iglastych  - do istniejących siedlisk przyrodniczo leśnych- tak aby w przyszłości były to drzewostany mieszane liściaste – głównie bukowo – dębowe i dębowe.
Główne gatunki lasotwórcze (sosna, dąb, buk, brzoza, olcha) reprezentują miejscowe ekotypy, dostosowane do warunków siedliskowych i klimatycznych.
Wyselekcjonowane najcenniejsze drzewostany stanowią podstawę gospodarki nasiennej. Jest ona realizowana w Nadleśnictwie poprzez selekcję populacyjną i indywidualną, na bazie wymienionych niżej składników. Są one zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego
W lasach Nadleśnictwa są zlokalizowane:
-  35 drzewa mateczne: 14 szt. Md, 7 szt. So, 7szt.daglezji zielonej, 5szt. Db.sz.,2 szt. Bk.
- wyłączone drzewostany nasienne (Db, Md, So) – o łącznej powierzchni 22 ha
- gospodarcze drzewostany nasienne (So, Św, Md, Brz, Bk, Db.sz, Ol) o łącznej pow. 331 ha
- drzewostan zachowawczy Md,
- plantacje nasienne jodły i świerka
- uprawy pochodne So, Db sz., Md, Ol cz.
- uprawy proweniencyjne: Dęba szypułkowego, Buka, Brzostu i Czereśni ptasiej
- uprawy testujące Bk.
Od 2000 r. Nadleśnictwo prowadzi produkcję szkółkarską w systemie kontenerowym na potrzeby Nadleśnictw RDLP Krosno i Bieszczadzkiego Parku Narodowego.