Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

Wszystkie obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Oleszyce są dzierżawione przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Gospodarka łowiecka na terenie działania Nadleśnictwa jest prowadzona przez Koła Łowieckie (będące stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną) i koordynowana w Łowieckich Rejonach Hodowlanych.

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce znajdują się następujące obwody łowieckie:

Rejon

hodowlany

Nr obwodu

łowieckiego, dzierżawca

nr IX - Ziemia Sieniawska

(większość terenu nadleśnictwa)

48 pk - KŁ „Jeleń” Oleszyce

49 pk - KŁ "Hubert" Oleszyce

66 pk - KŁ "Darz Bór" Sieniawa (częściowo)

nr X - Galicja Północno- Wschodnia

(leśnictwa: Sucha Wola, Lipina)

78 pk - KŁ "Łoś" Oleszyce

Gospodarowanie populacją zwierzyny łownej odbywa się w trakcie tzw. łowieckiego roku gospodarczego (który trwa od 1 kwietnia do 31 marca) w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie (RPŁ). Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Informujemy, że Roczne Plany Łowieckie na sezon 2020/2021 dzierżawcy obwodów opracowali wykorzystując wzór formularza uzgodniony pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Polskim Związkiem Łowieckim, który następnie zatwierdzony został przez Ministra Środowiska. W trakcie opracowania wykorzystano również Uchwałę nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie poprawności odstrzału. Dodatkowo plan pozyskania jeleni ustalony został przez koordynatorów łowieckich rejonów hodowlanych.

Powstanie RPŁ poparte było inwentaryzacją, która sporządzona została przez dzierżawców obwodów łowieckich przy udziale Pana Stanisława Zagrobelnego Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce.

Według przeprowadzonej na dzień 10.03.2020r. inwentaryzacji stanu zwierzyn, liczebność wybranych gatunków przedstawia się następująco:

1. Łoś:    16 szt.

2. Jeleń: 367 szt.

3. Sarna: 1070 szt.

4. Dzik:  55 szt.

5. Lis:     210 szt.

Podczas zatwierdzania Rocznych Planów Łowieckich, Nadleśnictwo Oleszyce zwraca szczególną uwagę na gospodarowanie populacją dzika. Zaplanowane pozyskanie gwarantuje osiągnięcie zagęszczenia nie większego niż 0,1 szt. na 1 km² co jednocześnie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania przez dziki choroby zakaźnej pod nazwą Afrykański pomór świń (ASF). Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego pomoru świń w tym również aktualną mapę obrazującą zasięg obejmujący obszar objęty restrykcjami znaleźć można na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lutego 2018r. pracownicy nadleśnictwa prowadzą monitoring terenów pozostających
w zarządzie nadleśnictwa. Monitoring prowadzony jest przez wszystkich pracowników nadleśnictwa w sposób ciągły, każdorazowo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w terenie. Do monitorowania zaproszono również koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Oleszyce. Pracownicy nadleśnictwa uczestniczą również w przeszukiwaniach terenów leśnych Nadleśnictwa Oleszyce. Termin oraz miejsce prowadzenia poszukiwań wyznacza Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie.

Ponadto, informujemy, że 23 sierpnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507), która zmienia m. im system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Szczegóły na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce „Szacowanie szkód łowieckich”.

 

Opracował: Rafał Cisek