Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

 

Pomnikami przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce zlokalizowane jest 71 sztuk pomników przyrody żywej w tym: 28 dębów szypułkowych Quercus robur, 8 szt. sosen zwyczajnych Pinus sylvestris, 2 szt. buka zwyczajnego Fagus sylvatica, 25 szt. lip drobnolistnych Tilia cordata, 3 szt. jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior, 1 szt. modrzewia europejskiego Larix decidua, 3 szt. wiąza szypułkowego Ulmus laevis i 1 szt. czereśni ptasiej Prunus avium.

W/w drzewa  to pojedyncze lub grupowe skupiska drzew przyrody ożywionej wyróżniające się wśród innych drzew okazałymi rozmiarami oraz swoją długowiecznością.

 

Załącznik: Wykaz pomników przyrody