Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony został Uchwałą nr XX/148/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu z dnia 25 czerwca 1987 r. utrzymanej w mocy Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 r. W granicach województwa podkarpackiego jego status prawny określa Rozporządzenie Nr 66 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 94 poz. 1586 z 2005 r.).

Nowa uchwała nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. (Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Obszar zlokalizowany jest na terenie gmin Jarosław i Wiązownica w powiecie jarosławskim, Stary Dzików i Oleszyce w powiecie lubaczowskim oraz Adamówka, Sieniawa, Tryńcza i Miasta Sieniawa w powiecie przeworskim.

Całkowita powierzchnia wynosi 52263 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje 6057,81 ha, w tym na gruntach w zarządzie LP – 5296,33 ha

Dominują tu obszary leśne położone między Sieniawą a Cieszanowem. Na żyznych glebach występują lasy mieszane i bory mieszane oraz fragmenty olsów, które dzięki różnorodności form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie stanowią o wysokich walorach krajobrazowych tego obszaru. Są to zbiorowiska boru mieszanego Querco roboris – Pinetum z dominującą sosną zwyczajną Pinus sylvestris i dębem szypułkowym Quercus robur. Zaznacza się również udział zbiorowisk grądowych Tilio – Carpinetum z grabem zwyczajnym Carpinus betulus i bukiem zwyczajnym Fagus sylvatica oraz borów sosnowych.