Asset Publisher Asset Publisher

Obszar natura 2000

Obszar NATURA 2000/LASY SIENIAWSKIE PLH180054

Obszar "Lasy Sieniawskie" jest zwartym kompleksem leśnym, leżącym na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Lasy wchodzące w skład obszaru zarządzane są przez trzy nadleśnictwa: Sieniawa, Oleszyce i Jarosław, należące do RDLP Krosno. Obszar leży w granicach administracyjnych gmin: Adamówka, Oleszyce, Sieniawa, Stary Dzików, Tanogród i Wiązownica. Przecina go droga wojewódzka nr 867 z Sieniawy do Oleszyc oraz kilka lokalnych i leśnych dróg utwardzonych. Wewnątrz obszaru znajdują się zaledwie trzy miejscowości: Radawa, Mołodycz i Wola Mołodycka, co powoduje, iż penetracja lasu jest w porównaniu do innych terenów niewielka. Z uwagi na duże zróżnicowanie powierzchni, znaczną liczbę cieków i terenów zabagnionych, obszar ten jest w wielu miejscach trudno dostępny, a gospodarka leśna jest tam utrudniona. Sprzyja to zachowaniu bardziej naturalnego składu gatunkowego drzewostanów.

W obszarze dominują bory i lasy mieszane. W ich obrębie występują fragmenty lasów liściastych, obejmujące grądy, buczyny, łęgi i olsy. Lasy obszaru zapewniają korzystne warunki bytowania dla wielu gatunków ssaków, płazów, ptaków oraz bezkręgowców, w tym także gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty: bobra europejskiego, wydry, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Status prawny

Obszar zatwierdzony jako OZW przez Komisję Europejską w marcu 2011 roku..

Powierzchnia obszaru:

- powierzchnia całkowita obszaru – 18015,42 ha (wg SDF),

- powierzchnia w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oleszyce – 6018,43 ha, stanowi to 33,41 % pow. obszaru,

- powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Oleszyce w obszarze: 5322,44 ha.

 

Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej