Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzenia lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Oleszyce prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.

Plan został wykonany przez specjalistyczną jednostkę - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl (BULiGL), na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Plan urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa jest zatwierdzany w formie decyzji Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Zostają określone takie cechy lasu, jak: struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

 

PLAN URZĄDZENIA LASU
sporządzony na lata od 2017 do 2026


 
I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI według stanu na 01.01.2017 r.
 
I.1 Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa – 11801,68 ha,
 
I.2 Powierzchnia lasów – 11471,20ha
w tym:
a) według pełnionych funkcji:
- lasów stanowiących rezerwaty przyrody – 0,00 ha,
- lasów uznanych za ochronne – 5319,25 ha,
- pozostałych lasów (lasów gospodarczych) – 6151,95 ha.
 
b) według grup kategorii użytkowania:
- gruntów zalesionych – 11023,33 ha,
- gruntów niezalesionych – 75,63ha,
            w tym: do odnowienia 11,20 ha,
- gruntów związanych z gospodarką leśną – 372,24 ha
 
I.3 Powierzchnia pozostałych gruntów (nieleśnych) – 330,48 ha
            w tym: przeznaczonych do zalesienia – 0,00 ha.
 
II. ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA OD 2017 DO 2026
 
II.1. ZADANIA OBLIGATORYJNE
 
II.1.1 Pozyskanie drewna w ilości nie większej niż:
 
738362 m3 grubizny netto, w tym:
 
a)      etat cięć w użytkowaniu rębnym – 526022 m3 grubizny netto
b)      etat cięć w użytkowaniu przedrębnym – 212340 m3 grubizny netto
  
II.1.2 Pielęgnowanie lasu na powierzchni nie mniejszej niż:
 
7993,98 ha w tym:
 
a)      pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 1044,31 ha,
b)      pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 1051,30 ha,
c)      trzebieże – 5898,37 ha.
 
II.2 ZADANIA OKREŚLONE KIERUNKOWO:
 
a)      zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia – 0,00 ha,
b)      odnowienie halizn, płazowin i zrębów – 11,20 ha,
c)      orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego – 1083,95 ha
w tym: zrębami zupełnymi – 357,55 ha,
d)      orientacyjna powierzchnia podsadzeń, dolesień i uzupełnień – 4,70 ha,
e)      orientacyjna powierzchnia wprowadzenia podszytów – 0,00 ha,
f)        orientacyjna powierzchnia melioracji – 1336,44 ha
w tym: wodnych 0,00 ha