Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w art 42 definiuje użytki ekologiczne jako: "zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje i miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania".

Użytki takie uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wprowadza do ewidencji gruntów.

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce aktualnie znajduje się 23 użytków ekologicznych o ogólnej powierzchni 153,48 ha.

 

Lp.

 

Położenie

 

Pow.

 

Opis obiektu kategoria gruntu,

 

Oddz.

poddz.

Gmina

L-ctwo

[ha]

walory przyrodnicze

1

2

3

4

5

1.

38g

„Dzikowskie Bagno"

Cieszanów Dzików

0,44

Lokalne zabagnienie śródleśne z charakterystyczną roślinnością siedlisko wilgotnych i bagiennych

2.

71b, 72 g

„Za Dachnowskimi Łąkami"

Cieszanów

Futory

3,03

Lokalne zabagnienie terenowe z charakterystyczną roślinnością siedlisko wilgotnych i bagiennych

3.

74c, 75b

„Za Żwirową"

Stary Dzików Dzików

2,54

Zbiorowisko olsu Ribo nigri – Alnetum,  fragmentami bagna z roślinnością bagienną

 

4.

 

145c 145l

„Nad Przerwą"

Stary Dzików, Zabiała

0,94

Zarastający zbiornik wodny, który powstał z rozlewiska rzeki Przerwy, miejsce rozrodu i rozwoju wielu gatunków fauny

5.

146a, b, 147a

„Rozlewiska rzeki Przerwy"

Stary Dzików Zabiała

2,11

Teren lokalnego rozlewiska rzeki Przerwy 
–  o charakterze torfowiska niskiego z charakterystyczną roślinnością, miejsce rozrodu i rozwoju wielu gatunków zwierząt

6.

147c,l

„Bobrowe bagno"

Stary Dzików Zabiała

1,23

Teren lokalnego rozlewiska rzeki Przerwy
 – o charakterze torfowiska niskiego z charakterystyczną roślinnością, miejsce rozrodu i rozwoju wielu gatunków zwierząt

7.

 

 

 

151f, 159d,160a "Podlisze"

Stary Dzików,

Zabiała

1,85

Torfowisko niskie z typową dla tego siedliska roślinnością, na 80% pow. Brz, So, Ol – 10 lat

8.

 

 

 

155d

„Pod Wysoką Górą"

Stary Dzików,

Zabiała

0,55

Torfowisko niskie w lokalnym zagłębieniu terenowym z typową dla tego siedliska roślinnością, na 80% pow. Brz, So, Ol – 10-20  lat

9.

 

 

 

 

155j

„Pod Kosowym Stawem"

Stary Dzików,

Zabiała

0,91

Śródleśne zarastające „oczko wodne" miejsce występowania roślinności siedlisk wilgotnych i bagiennych; miejsce rozrodu i rozwoju wielu gatunków zwierząt

10.

 

 

 

 

236w,249g,h,250d,259f, 267f, 268a,f „Źródliska rzeki Przerwy"

Stary Dzików,

Miłków

26,52

Tereny źródliskowe rzeki Przerwy oraz początkowy odcinek formowania się jej koryta – zbiorowisko olsu Ribo nigri - Alnetum 

11.

 

 

 

311a

„Białe bagno"

Stary Dzików

Czerniakowa Buda

4,00

Torfowisko niskie z roślinnością o charakterze boru bagiennego

12.

225g, 226a

„Kosów Staw"

Oleszyce,

Zabiała

9,49

Zbiorowisko olsu Ribo nigri – Alnetum,  fragmentami bagna z roślinnością bagienną

 

13.

326h

 „Ogrody Suchowolskie"

Oleszyce

Sucha Wola

8,05

Bagno śródleśne z roślinnością bagienną

14.

 

 

 

327f

„Nad Bachorką"

Oleszyce,

Sucha Wola

3,20

Naturalny zbiornik wodny na pokładach torfowych,
o ciekawych walorach krajobrazowych

15.

355c

„Topielce"

Oleszyce,

Sucha Wola

7,03

Torfowisko niskie z ciekawą roślinnością bagienną, fragm.. zbiorowisko olsu Ribo nigri - Alnetum 

16.

388c, 389b

„Borów Staw"

Oleszyce,

Lipina

18,30

Torfowisko niskie z roślinnością bagienną częściowo porośnięte Brz, So, Os I klasy wieku

17.

395c

„Kozaki"

Oleszyce,

Lipina

1,68

Naturalny zbiornik wodny, otoczony torfowiskiem wysokim i przejściowym z bogatą florą i fauną

 

18.

 

 

 

410c

„Nad Kanałem"

Oleszyce

Lipina

9,13

Torfowisko niskie z roślinnością bagienną, miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt (bóbr europejski)

19.

 

 

 

413f,g

„Kozackie Bagno"

Oleszyce

Lipina

7,30

Bagno z charakterystyczną roślinnością, miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt (bóbr europejski)

20.

407k,408i,

„Kozackie Łąki",

 

Oleszyce

Lipina  

1,91

Śródleśne bagno, mokradła, torfowiska, tereny źródliskowe, okresowo zalewane, często   ze stanowiskami roślin i zwierząt chronionych.

 

21.

408j,409k

„Onyszki"

Oleszyce

Lipina

4,08

Śródleśne bagno, mokradła, torfowiska, tereny źródliskowe, okresowo zalewane, często   ze stanowiskami roślin i zwierząt chronionych

 

22.

409j

„Bobrowy Raj"

Oleszyce

Lipina

2,10

Śródleśne bagno, mokradła, torfowiska, tereny źródliskowe, okresowo zalewane, często   ze stanowiskami roślin i zwierząt chronionych

 

23.

409l.m,n,

410d,g,h,k,l,m

„Meandry

w Onyszkach"

Wiązownica Sucha Wola

37,09

Śródleśne bagno, mokradła, torfowiska, tereny źródliskowe, okresowo zalewane, często   ze stanowiskami roślin i zwierząt chronionych

 

 

Razem

153,48

 

 

Użytki te mają na celu ochronę terenów o dużym znaczeniu biocenotycznym tj. śródleśnych bagien, mokradeł, torfowisk, terenów chronionych.