Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód łowieckich

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 15 czerwca 2018r. która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2018r., zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507) która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od dnia 23 sierpnia 2018r. wprowadzono zmianę na podstawie której, wniosek składa się do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, natomiast szacowania dokonuje zespół złożony z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.   

Wspomniana wyżej kwietniowa nowelizacja wprowadziła również proces odwoławczy, w którym to właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego. Nadleśniczy dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji, biorąc w szczególności pod uwagę ustalenia zawarte w protokołach, o których wyżej mowa. Opinia przedstawiciela izby rolniczej, nie jest wiążąca. Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu „z odwołania” i jest ostateczna. Wypłata odszkodowania,  następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Pliki do pobrania:

  1. Prezentacja "Szkody łowieckie szczegółowo"
  2.  Mapa Nadleśnictwa Oleszyce przedstawiająca zasięg terytorialny poszczególnych obwodów łowieckich w formacie .pdf
  3. Opinia szkody łowieckie w odleglości 150m od zabudowań
  4. Sposób szacowania szkód łowieckich i wyliczania wysokości odszkodowania